Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Nederland heeft van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 507 miljoen te besteden.
Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW.
Agentschap SZW heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Thema’s

Nederland besteedt dat geld aan de volgende thema’s binnen het ESF-programma:

  • Actieve inclusie: re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Actief en gezond ouder worden: het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden.

 

Actieve inclusie

ESF wordt bij dit thema ingezet om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en om te investeren in de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen. Onder dit thema valt ook het wegwerken van taalachterstand. Daarnaast gaat een deel van het ESF-geld naar (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Zij krijgen extra ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie en bij het vinden van een baan.
Binnen dit thema is er veel aandacht voor de bevordering van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en het tegengaan van discriminatie.

Subsidie aanvragen voor dit thema kan alleen door de centrumgemeenten binnen de 35 arbeidsmarktregio’s, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J).V&J vraagt subsidie aan voor activiteiten gericht op (ex-) gedetineerden, TBS-ers en jongeren in een (gesloten) jeugdinrichting.

Later in de programmaperiode kunnen bovengenoemde organisaties ook subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sociale innovatie en transnationale samenwerking op het gebied van actieve inclusie.

 

Actief en gezond ouder worden

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage.
In het kader van dit thema is in het najaar 2014 gestart met het aanvragen van een stimuleringssubsidie (beperkt bedrag) voor bedrijven en (overheids)instellingen: Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020).

 

Contact

 

 

Projecten van dit fonds

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

Raak geïnspireerd Bekijk de fondsen